Herbal support for chronic low back pain. 

Evergreen Herbs Back Support (CR) - 100 caps

$24.00 Regular Price
$19.20Sale Price
  • Ingredients:

    Bai Shao (Radix Paeoniae Alba),Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep),Du Zhong (Cortex Eucommiae),Sang Ji Sheng (Herba Taxilli),Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis),Mu Gua (Fructus Chaenomelis),Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi),Wei Ling Xian (Rx/Rz Clematidis),Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae),Qian Nian Jian (Rz Homalomenae),Di Huang (Radix Rehmanniae)