Herbal support for chronic neck and shoulder tension and pain. 

Evergreen Herbs Neck & Shoulder (CR) - 100 caps

$30.00 Regular Price
$24.00Sale Price
  • Ingredients:

    Bai Shao (Radix Paeoniae Alba),Ge Gen (Radix Puerariae Lobatae),Mu Gua (Fructus Chaenomelis),Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae),Sang Ji Sheng (Herba Taxilli),Di Huang (Radix Rehmanniae),Xu Duan (Radix Dipsaci),Dang Gui Wei (Ext/Rx Angelicae Sinensis),Di Gu Pi (Cortex Lycii),Qiang Huo (Rz/Rx Notopterygii),Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong),Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae),Hong Hua (Flos Carthami),Mo Yao (Myrrha),Qin Jiao (Radix Gentianae Macro)Ru Xiang (Gummi Olibanum),Tao Ren (Semen Persicae),Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis),Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)