Herbal support for chronic knee pain and chronic ankle pain. 

Evergreen Herbs Knee & Ankle (CR) - 100 caps

$30.00 Regular Price
$24.00Sale Price
  • Ingredients:

    Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae),Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae),Shen Jin Cao (Herba Lycopodii),Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis),Du Zhong (Cortex Eucommiae),Ji Xue Teng (Caulis Spatholobi),Qian Nian Jian (Rz Homalomenae),Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis),Bai Shao (Radix Paeoniae Alba),Di Huang (Radix Rehmanniae),Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro),Fu Ling (Poria),Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae),Huang Bo (Cortex Phellodendri),Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep)Dang Shen (Radix Codonopsis),Mu Dan Pi (Cortex Moutan),Ze Xie (Rhizoma Alismatis),Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae),Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae),Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens),Da Zao (Fructus Jujubae)